Menu

Beretninger 2020

BERETNING HOVEDBESTYRELSEN

Jeg skal som hovedformand aflægge beretningen fra hovedbestyrelsen for vores gamle forening. Som det er sædvane har det været et spændende år – især på grund af klubhusbyggeriet og Covid19.

Inden beretningen vil jeg mindes 3 af vores tidligere ledere, som er faldet bort siden seneste generalforsamling ved at alle rejser sig op:

Richard Williams: Han har været ungdomstræner gennem flere år og ungdomsformand.

Arvid Andersen: Spiller i klubben i mange år. Mange år har Arvid taget sig af klubbens økonomi.

Knud Jacobsen: Æresmedlem i klubben på grund af sine mange år som ungdomstræner og bestyrelsesmedlem og mange andre gøre mål i klubben.

Ære være deres minde

Tilbygning/ændring af klubhuset:
Forbedring af vores fysiske forhold her i klubhuset, har nu været et stort tema de senest 5 generalforsamlinger. Nu kan vi konstatere, at vi har fået et nyt klubhus med en tilbygning og en større ombygning. Klubhuset er færdigt? Nej desværre ikke.

Alle ved, at der har været store problemer i forbindelse med selve entreprisen med De Friis og Mejdahl. Der har været forsinkelser ved byggeriet, og store mangler, som endnu ikke er rettet op. Desværre er det endt med en retssag mellem Nordfyns Kommune som bygherre og De Friis og Mejdahl. Derfor kender vi p.t. ikke slutningen på det. Sagen verserer ved Voldgiftsnævnet. Det betyder også, at de forskellige mangler ved byggeriet ikke kan laves, inden sagen er afgjort. Entreprenøren skal have mulighed for at udbedre manglerne.

Der er dog stor grund til at nævne klubbens egen indsats ved ombygningen af omklædningsrummene og udenoms arealerne. Der er ydet en fantastisk indsats af 30-40 frivillige. Der er en ”hård” kerne på 5-6 personer, som stort set har boet her i flere måneder. Styrmændene har været Søren Eriksen og Sigurd Larsen. Arbejdsmændene har været Ove, Tommy, Henning og Mogens Jochumsen og mange andre. En stor tak til dem for en kæmpe indsat og en stor tak til alle, som har medvirket ved byggeriet.

På trods af problemerne med byggeriet kan jeg konstatere, at vi har fået et fantastisk klubhus, som flere gange har vist, at det kan rumme større begivenheder udover den daglige træning og kampe. Vi har fået 2 store nye omklædningsrum, nye bestyrelseslokaler på 1. sal med balkon, nyt stort køkken og et renoveret klublokale og en arkade. Et lyst og venlig miljø. Et rigtig fint udendørs areal med flisebelægning, som Søren Eriksen har været primus motor for – tak til Søren. Desværre var der ikke penge til sammenbygning af skure. Det må komme senere.

Vi har fået en bevilling fra Nordfyns Kommune på 7,5 mio. kr., som vi siger mange tak for. Vi har selv bekostet ca. 0,5 mio. kr. samt ydet frivillig arbejdskraft på ca. 1 mio. kr. – så vi har i høj grad selv bidraget til det nye klubhus.

Vi har fået nye møbler, takket være en bevilling fra Albani Fonden på 108.000 kr. De resterende ca. 100.000 kr. har klubben selv betalt.

På grund af Corona Virus bliver der først afholdt indvielse den 26. september for inviterede. I forbindelse med kampen mod Greve Fodbold samme dag bliver der gratis adgang. Alle tilskuere får 1 øl/vand og 1 pølse gratis. Albani har sponseret drikkelsen.

Nu skal vi bruge klubhuset. Der skal være liv i klubhuset for medlemmerne.

Holdene:
Jeg vil holde mig fra, at fortælle så meget om de enkelte hold. Det gør de enkelte formænd. Jeg vil dog nævne 1. herre seniors gode sæson og den spændende oprykningskamp mod SFB Oure FA. Den kamp blev spillet som den første på Fyn under corona restriktioner. Vi måtte have 500 mennesker på stadion. En fantastisk kamp, der blev afviklet på bedste måde med den fynske verdens- presse i en livetransmission. En rigtig god synliggørelse af OB & IK.

Sponsorer:
I år er der sket en stigning i sponsorindtægterne. Det skyldes primært, at vi har fået et ekstra stort sponsorat fra Motion & Velvære. Men generelt er der en lille stigning i antallet af sponsorer. Glemmes skal det ikke, at der er mange sponsorer, som giver tøj til vores ungdomshold. Sigurd Larsen er formand for sponsorudvalget og Poul Elmkær er manden i marken til at tegne sponsorater. I løbet af foråret er der kommet styr på banderne. De bandereklamer, som nu hænger betales der for.

Her til den nye sæson er der tegnet et antal playersponsorater. Der er fundet en sponsor til stadionuret.

Erhvervsklubben:
Antallet af medlemmer ligger nu lige på 20 medlemmer. Inden for den seneste tid er der kommet yderligere 3 medlemmer i Erhvervsklubben, nemlig Qucik`s Grønne Service, Tæppebussen Fyn og Comfort Tours. Det er glædeligt.

Ellers har aktiviteterne jo desværre været ramt af Corona Virus. Erhvervsklubben nåede at deltage i et arrangement på Anarkist med efterfølgende musical i Odeon med musicalen Sanne Salomonsen. Der var planlagt et arrangement på Fredericia Teater med Musicalen Shu Bi Dua. Desværre gik teatret konkurs.

Der er planlagt en tur til Bakken og Cirkusrevyen i juni måned. Denne tur er skudt et år.

Der arbejdes pt. på andre arrangementer. Tak til Leif L. Madsen og Henrik Nielsen for arbejdet med erhvervsklubben.

Aktivitetsudvalget:
Aktivitets udvalg har igen i år været i gang. På grund af Covid 19 har der været mindre aktivitet. I efteråret 2019 deltog vi ved OB´s hjemmekampe. I foråret nåede vi at deltage 3 gange. Resten af kampene var uden tilskuere. Vi har deltaget i Fodbold Award i oktober 2019, som var godt  

Uden for aktivitetsudvalgets regi afholdes Øens Hold Cup. Vi har afholdt 1 stævne i dette regnskabsår. Det kræver et stort arbejde, så en stor tak til Bente Domino og hendes hjælpere. Vi deltog med frivillige til Otterup-løbet i 2019, som Frank Andersen står for.

På grund af Covid 19 har ”Grøn” været aflyst. Der er aflysning af Otterup Løbet her i september. Der er tvivl om afviklingen af Fodbold Award her i oktober p.g.a opblussen af corona virus. Nu er der ingen tvivl længere, Fodbold Award er aflyst. OB`s hjemmekampe bliver også gennemført med et mindre antal tilskuere. Et lille plaster på såret har været en bevilling på 18.000 kr. fra DIF til dækning af de manglende indtægter.

Indtægterne ved disse arrangementer er utrolig vigtig for klubbens økonomi. Tak til hele holdet bag aktiviteterne.

Medlemmer:
Vi er en klub i udvikling i antallet af medlemmer, klart Nordfyns Kommunes største fodboldklub. Hvis jeg bruger DIF´s opgørelse af medlemmer - d.v.s., at det tæller et medlem, når man har været medlem af en klub i mindst 3 måneder, så ser det sådan ud fra 2015:

I 2015 havde vi 352 medlemmer. Ved udgangen af 2020 ender på mindst 425 medlemmer. Stort set uændret i forhold til 2019.

Der er lidt usikkerhed omkring antallet af medlemmerne her i efteråret. Der er desværre en del seniorspillere, som har forladt os af forskellige årsager. Der er desværre også en del restancer. Desværre mener en mindre antal, at man ikke skal betale kontingent, når vi ikke har kunnet tilbyde træning i 2 måneder.

Vi har nu rundet 50 passive medlemmer.

Motion & Velvære:
Motion & Velvære har også været ramt af coronaen. I jan/feb. nåde centret sit højeste medlemstal på 1178. Centret er kommet godt gennem coronaen. Selvom der ikke har været mulighed for træning, så har ca. 800 medlemmer valgt at betale. M & V har haft gang i udendørs træningen i foråret. Coronaen er fortsat mærkbar på medlemstallet. Der er p.t. ca. 150 medlemmer færre end på samme tidspunkt sidste år. Der er fuld åbningstider. Der er afskærmning af visse maskiner og mindre antal deltagere på holdene.

Motion & Velvære har regnskabsår, som slutter pr. den 30.4. Vi har fået rigtig mange penge via centret i det seneste år.

En stor tak til Bettina og hendes stab i Motion & Velvære.

Tak til Freddy Larsen, som er OB & IK’s repræsentant i Motion & Velvære.

Økonomi:
I løbet af dette regnskabsår har der som altid været stor fokus på økonomien. Det har været et specielt år. Vi har haft byggeriet og Corona virus. Begge dele har præget regnskabet. Corona Virus har medført, at der har været mindre indtægter på diverse arrangementer, men samtidig har vi sparet på rekvisitter, dommerhonorar o.l. Vi har valgt at betales trænerhonorar jfr. de kontrakter, som vi har indgået. Vi har fået lønkompensation for Chris. Vi har igen haft et overskud på regnskabet 2019/2020. Christina vil senere gennemgå regnskabet.

Hjemmeside:
Det har været et stort ønske i hovedbestyrelsen, at vi skulle have en ny hjemmeside. Det har vi også fået takket være en stor indsats af Kristoffer Nielsen og Rene Vester-gaard. Den er blevet rigtig flot. Nu er det vigtigt, at alle bidrager med indslag til hjemmesiden. Det glæder mig, at Anders Nielsen til hver kamp laver en intro til kampen og efter kampen et fyldigt kampreferat. Vi kan ikke regne med, at Fyens Stiftstidende laver referater af kampene.

Klubliv:
Nu hvor vi har fået et nyt klubhus, er det mit håb, at vi kan lave forskellige arran-gementer for medlemmerne, sponsorerne og de passive medlemmer. Det er vigtigt at alle får en tilknytning til klubben.

Det gode klubliv smitter heldigvis af på antallet af medlemmer og måske også på vores økonomi.

Frivillig arbejdskraft i klubben:
Jeg er noget bekymret for fremtiden i klubben med hensyn til at tiltrække frivillige. Det ser godt ud i ungdomsafdelingen både i forhold til trænere og bestyrelse. Derimod er svært at tiltrække personer til seniorbestyrelsen, vores aktivitetsudvalg og sponsorudvalget. Udover bestyrelsesarbejdet skal der også laves en masse praktiske ting omkring klubben. Der skal vaskes tøj, kridtes baner og udenoms arealerne skal holdes. Der er en fast kerne som hjælper Lotte. Det er Henning, Tommy og Ove. Når så en bliver syg så er vi på den. Jeg tør slet ikke tænke på, hvad der sker, når en eller flere af jer tænker på at stoppe. Vi har i perioder haft ledige i arbejdsprøvning. Når det sker, så går det bedre. Det har vi ikke i øjeblikket. OB & IK er blev en stor klub med mange opgaver. Det går i øjeblikket ud over Lotte. Vi forsøger at ansætte en skånejobber. Vi må erkende, at vi ikke har midler til at ansætte det personale, som der er behov for. Vi bliver derfor desværre nød til at overveje, om vi skal gå den anden vej. Hvad skal vi skære fra igen? En del af vasken, mindre åbningstid? Vi bliver nødT til at find en løsning.

Tak til ansatte og frivillige:
Til sidst en tak til alle de frivillige, som hjælper i klubben og det er rigtig mange. Tusind tak til Lotte og Tommy, Tommy som gerne giver en hånd med. Mange tak til vores mange trænere i såvel senior- som ungdomsafdelingen. Tak til holdlederne.

Tak til Anders Nielsen for økonomidelen.

‎Tak til Valther for at holde styr på tropperne i aktivitetsudvalget. Tak til Bente Domino og dem, som har medvirket ved Øens hold stævne. Tak til Ove Nielsen for op kridtning af vores baner. Tak til Henning for tøjvask

Tak til Frank for at holde styr på kampafvikling og dommere.

Tak til forældre og andre, som yder en lille eller en stor indsats.

Tak til vores sponsorer for den økonomiske støtte

Tak til bestyrelserne og udvalgene for jeres indsats, også en tak til medlemmerne i Hovedbestyrelsen for et godt samarbejde. Der er sikkert nogen, som ikke er nævnt.


BERETNING FOR UNGDOMS AFD 2019/2020

Det sportslige:
Vi er primo september 183 medlemmer i ungdommen. Det er et fald i forhold til sidste beretning. Det er der flere årsager til, men heldigvis så syntes jeg at tendensen er at der lige nu er tilgang af små nye fodboldspillere på nuværende U8 årgangen. De tæller i skrivende stund ca 30 i alderen 6 til 7 år.

Antallet af piger er desværre også faldet. Vi er meget sårbare, når det er for langt imellem vores pigehold. Med det mener jeg at der er et stort spring fra U10 piger – U16 piger – Dame senior. Og igen kigger vi nærmere på holdene så indeholder de flere årgange dvs. der kan være 2-3 årgange samlet. 

Her i den nye sæson har vi måtte sige farvel til U16 piger grundet efterskole, så var holdet så småt at nogen tog til anden klub og resten blev i Otterup men spiller Dame senior. De tæller ikke med i ovennævnte medlemstal.

Sæson 19/20 blev også noget helt andet end forventet, men hvis vi skal kigge lidt på sidste efterår, så var vi godt repræsenteret.

U17 drenge vandt A rækken

U15 drenge blev nr 2 i A rækken

U16 piger nr. 4 i A rækken

U14 blev nr. 2 i A rækken

U13 repræsenteret med 2 hold i B og C rækken.

Så vores ungdomshold klarede sig godt. VI tilmeldte til turneringen i foråret, men ja i marts kom Corona i vejen for al fodbold. Beretningen skal på ingen måde handle om Corona, for den har fyldt så rigeligt i foråret. Men jeg vil blot konstatere at Corona har bragt både det knap så gode og noget positivt med sig.

Midt i al virvaret i foråret med ombygning og Corona, ja så har vi kunne konstatere at vi fik et klubhus, som giver os mere plads til at være sammen, plads til omklædning og ikke mindst nogle flotte rammer.

På vegne af ungdommen vil jeg også benytte lejligheden til at takke alle jer som har knoklet for byggeriet ingen nævnt ingen glemt. I ved selv hvem I er og I har gjort et kæmpe arbejde for fremtiden her i klubben.

Intersport Otterup fodboldskoler.
Vi fastholder stadig tanken om at have vores onsdags skole, men i efteråret 19 lykkedes det ikke at komme i gang og ja foråret der bestemte Corona. Men nu er vi i gang igen i denne sæson.

Afholdte DBU aktiviteter:

  • Pigeraketten, skulle have været afholdt i maj, men blev af gode grunde rykket til efter året. Så den 24/9 lander pigeraketten til en anderledes men forhåbentlig stadig god dag for pigerne. I år er det Simone Nielsen som har taget ansvaret – tak for det.
  • Fodboldskolen afholdt i uge 32 (2020) med deltagelse af 58 deltagere. Er fald i deltagerantal, men der blev ikke solgt billetter grundet Corona, så det var først sent at der blev meldt ud fra DBU at det var muligt at gennemføre under nogle forholdregler. Så det har haft stor indflydelse.

Øens hold Cup:
Vi har haft 1 stævne i november 2019. Det var et af de større vi har haft og så vidt jeg husker havde vi en god indtjening den weekend.

Tak til de frivillige, som kommer og hjælper - uden jer kunne det ikke lade sig gøre og tak til Lotte som laver mad til fredag aften og sandwich til hjemturen.

Andre aktiviteter:
Vi har igennem 2019/20 haft lidt omdelinger af HOME nabobreve. Det er lykkedes at få dem fordelt til holden på frivillig basis.

Odense stadion har været sat på stand by under Corona og pt. er det nok med Valthers faste hjælpere, så når det skal i gang igen en gang, så er jeg sikker på at det kræver en del kommunikation.

Vi har i Otterup fået et blad for foreningerne ”Otterup Bladet” og det har vi også omdelt et par gange. Igen på frivillig basis.

Tak igen i år til de forældre og trænere har været super gode til at skaffe sponsorer til kamptøj og træningsdragter. Det er af meget stor betydning for klub og spillere, så tak for det.

Ungdomsudvalget:
I det forgangne år har ungdomsudvalget bestået af Brian Simonsen, Jesper Nielsen, Claus Haastrup, Christina Madsen og jeg.

Claus var primus motor for U19 holdet som vi har fået fra denne sæson, så da det ikke lykkedes at få en træner udefra, så trådte Claus til og dermed trådte han ud af udvalget.

Før sommerferien inviterede vi Kristoffer Nielsen en af vores U8 trænere med for at se om udvalget var noget for ham. Det var det heldigvis. Og i August meddelte han at han var klar til at tage posten som ungdomsformand. Det bliver godt med nye øjne og ikke mindst med øjne fra en som har børnespiller i klubben.

Så ungdomsudvalget har Kristoffer som Ungdomsformand og øvrige er Brian Simonsen, Jesper Nielsen og Christina Madsen. Hvor vidt jeg er en del at ungdomsudvalget, det tænker jeg tiden med opgavefordeling må vise.

Afslutning:
Min 7. og sidste beretning er ved at være slut. Jeg trådte ind i bestyrelsesarbejdet fordi jeg ville være med til at flytte klubben ind i fremtiden. Det syntes jeg så også er sket. Vi står i dag med et klubhus, som kan være base for aktivitet på banen men også uden for banen. For det at styrke det sociale på holdene, det betyder meget i spillet på banen og for sammenholdet i klubben.

Jeg har altid syntes det var vigtigt at have nogle holdninger og vi er selvfølgelig ikke altid enige, men vi er her alle, fordi vi vil det bedste for klubben og så finder vi en fælles løsning. Jeg håber at klubben fortsætter den gode udvikling til gavn for medlemmerne.

Vi skal fortsat fastholde de spillere vi har og gøre det bedste for at udvikle spillerne. Vi skal opfordre vores trænere at deltage på kurser, for styrker dem i deres træner gerning og det styrker vores klub. Det gør, at vi forhåbentlig står stærkt, når spillere vælger klub. Jeg syntes vi skal være stolte at af vi i ungdommen på alle årgange har trænere, som har deltaget i DBU kurser, det flytter

Tak til trænere, dommere, forældre for den indsats I har ydet.

Tak til hovedbestyrelsen for samarbejdet.

Tak til Lotte og Tommy jeres gode humør og væremåde.

Tak til Ungdomsudvalget for samarbejdet.


Chr. Nielsens mindepokal:

Christian Nielsens mindepokal som er klubbens ældste og fornemste pokal gives til en person, som har ydet en ekstraordinær indsats for klubben.

Jesper Nielsen:
Jesper er startet i klubben som forælder træner i 2013. I 2014 er Jesper startet som trænerkonsulent i ungdomsafdelingen.

Du har sat dig som mål med dit arbejde, at du sammen med de øvrige i ungdomsafdelingen, at du vil gøre OB & IK til et rart og socialt godt sted at være. Det vidner dit og de øvrige menneskers arbejde også om. Ungdomsafdelingen er vokset meget over de senere år.

Du har arbejdet som drengetræner i 4 år.

De fleste i klubben vil nok især forbinde dig med din indsats som pige/dametræner. I 2014 startede du et pigehold op sammen med Ken Ragus, som i sammen trænede i 3 år. Sammen startede I også en teknisk fodboldskole op for piger, som kørte i ½ år, hvor I trænede hver fredag med 30 piger fra 6 forskellige klubber på Fyn. At arbejdet med de unge piger har været succesfuld viser, at der har været 6 pigespillere i betragtning til DBUFyns talentcenter.

De seneste 2 år har du været dametræner i klubben samtidig er du fortsat trænerkonsulent, og sammen med Brian Simonsen bistår ungdomsafdelingens trænere med gode råd og praktiske forhold.

Så tak for din indsats for OB & IK indtil nu. Heldigvis har vi også i fremtiden glæde af dit arbejde.

Karen Margrethe & Erik Lindbergs mindepokal - Frivillighedsprisen:        
Pokalen/Frivillighedsprisen gives til en person, som har ydet en stor indsats for Otterup Bold- & Idrætsklub

I år har vi har vi i hovedbestyrelsen valgt, at pokalen skal gives til et ægtepar. Den skal gives til Lotte Jensen og Tommy Jensen.

Lotte har været ansat i OB & IK siden 2002. Det er lang tid i samme job i disse tider. At det netop er i år, at I får pokalen er ikke en tilfældighed. I det seneste år har I været igennem et meget travl og meget anderledes år. Det skyldes især byggeriet men også corona virus. I meget lang tid bestod køkkenområdet af en skurvogn, men det satte ikke en stopper for arbejdet. Der kunne stadig laves mad til spis-sammen-aftenerne. I kunne lige klare en OB med 2000 tilskuere i september 2019. Det har nok ikke været arbejdsmængden som har været det værste. Det har nok været de bekym-ringerne, der har været omkring byggeriet. Jeg er ikke i tvivl om, at ingeniøren og Bo fra De Friis og Mejdahl ved, hvem der er stadioninspektør i OB & IK. De har fået at vide, hvordan det skal være og hvad der skal rettes. Det har også betydet, at du nu har fået nogle gode rammer for at kunne servi-sere alle, som kommer i klubben. I driver det både med fasthed. Det får både spillere, lærerne og eleverne at vide. Men det drives også med stor loyalitet og interesse for klubben.

Tommy hjælper altid tid, når der er arrangementer. Tommy har også hjulpet som frivillig ved at den del af byggeriet, som vi selv har stået for, uanset det var helligdag eller weekend.

Det er et tidskrævende job, at være stadioninspektør og medhjælper. I lægger rigtig mange timer i jobbet ofte på tidspunkter, hvor andre har fri. 2 delt arbejde og weekend arbejde.

Jeg er sikker på, at klubben ikke havde været så velfungerende, hvis vi ikke har haft jer. Så en stor tak for jeres indsats.

Bent Hjortebjerg, formand for OB & IK