Menu

Generalforsamling 2020

Vedrørende generalforsamlingen:

1) Valg af dirigent: Hovedbestyrelsen foreslog Per Pedersen, som blev valgt

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt

2) Hovedformandens beretning ved Bent Hjortebjerg – godkendt uden bemærkninger
- Ungdomsformandens beretning ved Bente Domino – godkendt uden bemærkninger¤
- Seniorformandens beretning ved Thomas Hansen – godkendt uden bemærkninger

Foretaget valg i ungdomsafdelingen: Kristoffer Nielsen (formand), Brian Simonsen, Jesper Nielsen og Christina Madsen.
Foretaget valg i seniorafdelingen: Thomas Hansen (formand), Valther Løgstrup Christiansen, Simon Christoffersen, Mads Jeppesen, Søren Eriksen, Line Pilgård og Sara Rasmussen.

3. Hovedkassererens fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse v. Christina Madsen – regnskabet godkendt uden bemærkninger

4. Indkomne forslag. Ingen indkomne forslag

5. Valg i henhold til § 6:
Valg af næstformand for 2 år: Frank Andersen (genvalgt)
Valg af kasserer for 2 år: Christina Madsen (genvalgt)
Valg af suppleant til bestyrelsen for 2 år: Maria Hansen (genvalgt)
Valg af revisor for 2 år: Leif Lind Madsen(genvalg)
Valg af revisorsuppleant for 1 år: Derek Finnegan (genvalgt).

6. Eventuelt:
Sigurd Larsen fremlagde forslag om, at der påbegyndes et arbejde med henblik på etablering af en multibane. Sigurd havde forslag til en mulig finansiering. Der blev enighed om, at der skulle nedsættes en arbejdsgruppe, som skulle arbejde videre med forslaget.

Æresmedlem: Bent Hjortebjerg blev udnævnt til æresmedlem

Christian Nielsen´s Mindepokal: Jesper Nielsen blev tildelt pokalen

Karen Margrete og Erik Lindberg´s frivillighedspokal: Lise Lotte Jensen og Tommy Jensen blev tildelt pokalen.

På hovedbestyrelsens vegne fik Bente Domini overrakte en vase for sit store arbejde som ungdomsformand gennem 7 år.

Bent Hjortebjerg afsluttede traditionen tro den ordinære generalforsamling med at takke dirigenten for god ledelse. Der efter rejste de fremmøde sig og udråbte et leve og et hurra for Otterup Bold- & Idrætsklub.