Menu

Generalforsamling 2019

Generalforsamlingen blev afholdt i OB&IK's klubhus, torsdag den 12. september 2019 kl. 20:00. Alle stemmeberettigede efter OB&IK's vedtægter/love kunne deltage aktivt i generalforsamlingen.

Se OB&IK's vedtægter

Dagsorden iflg. OB&IK's vedtægter:
1. Valg af dirigent
2. Hovedformand og formænd for udvalgene aflægger beretninger for deres afdelinger.
- Der skulle også foretages nyvalg.

a) Formanden inkl. Motion & Velvære v/Bent Hjortebjerg
b) Ungdom's afd. v/Bente Domino
c) Senior afd. v/Frank Mortensen
3. Hovedkassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse v/Christina Madsen
4. Indkomne forslag
5. Valg i henhold til § 6
6. Eventuelt

OB&IK’s generalforsamling 2019:
Bent Hjortebjerg bød velkommen til årets ordinære generalforsamling, som foregik i pavillionen, som er det midlertidig klubhus, grundet renoveringen af klubhuset.

Ad 1. Valg af dirigent:
Hovedbestyrelsen foreslog Freddy Larsen, der blev valgt til at lede årets generalforsamling, og han blev valgt til at lede aftenens generalforsamling.

Ad 2. Beretninger:
Alle beretninger kan læses her
Beretningerne blev enstemmigt godkendt.

Ad 3. Fremlæggelse af regnskab:
Klubbens kasserer Christina Madsen gennemgik årets regnskab.

Regskabet blev enstemmigt godkendt.

Ad 4. Indkomne forslag:

Forslag til ændring af § 8 udvalgenes udtagelse- formænd for aktivitetsudvalget indtræder i hovedbestyrelsen.
Begrundelse: Aktivitetsudvalget er et vigtigt udvalget i OB & Ik. Aktivitetsudvalget generer vigtige indtægter til klubben. Det er vigtigt, at aktivitetsudvalgets aktiviter er en del af drøf-telserne i hovedbestyrelsen.

Nyt § 8: Formændene for ungdomsudvalget, seniorudvalget, sponsorudvalget og aktivitetsudvalget indtræder i bestyrelsen

Forslaget blev vedtaget.

Ad 5. Valg i henhold til § 6:

På valg i henhold til § 6:

Formand: På valg Bent Hjortebjerg Genvalgt
Kasserer: Ikke på valg Christina Madsen
Sekretær: På valg Marlene Borgaard Genvalgt
Næstformand Ikke på valg Frank Andersen .
Bestyrelses supl.: På valg Søren Eriksen Genvalgt
Bestyrelses supl.: Ikke på valg Maria Hansen
Revisor: På valg Freddy Larsen Genvalgt
Revisor: Ikke på valg Leif Madsen
Revisorsuppleant: På valg Derek Finnegang Genvalgt

Ad 6. Eventuelt:

Afslutning:
Bent Hjortebjerg afsluttede traditionen tro den ordinære generalforsamling med at takke dirigenten for en god ledelse af den ordinære generalforsamling. Derefter sluttede generalforsamlingen med at klubsangen blev sunget og alle fremmødte personer rejste sig og udråbte et leve og hurra for Otterup Bold- & Idrætsklub.