Menu

Generalforsamling 2023

Generalforsamling d. 25 september 2023

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 

1. Valg af dirigent

Per Pedersen

Der er indkaldt lovligt til denne generalforsamling, senest 14 dage før.

 

2. Beretninger

Hovedformandens beretning v. Bent Hjortebjerg

Hovedbestyrelsen: Jeg skal som hovedformand aflægge beretningen fra hovedbestyrelsen. I år er vores forening fyldt 110 år. Det bliver en lidt anderledes beretning. Jeg har kun været formand siden maj 2023, så beretningen vil især komme til at handle om her og nu og fremtiden.

Holdene:

Jeg vil holde mig fra, at fortælle så meget om de enkelte hold. Det gør de enkelte formænd. Jeg vil blot konstatere, at vi har fået flere medlemmer i løbet af 2023. Statistikken, som vi indsender til DIF og kommunen, bliver lavet ud fra medlemmer, som mindst har været medlem i 3 måneder. I 2022 var antallet 412. Det er nu 458 og tallet bliver større, når året er forbi. Det er primært ungdomsafdelingen, som var fået flere medlemmer.

DBU Børneklub:

I løbet af året er vi blevet DBU Børneklub. Det betyder, at vi i hovedbestyrelsen skal prioritere og sikre et stærkt set up for børnefodbolden. Vi skal prioritere børnefod-bolden økonomisk bl.a. skal bruge økonomi på uddannelse af trænere og tilknytte en børneudviklingstræner. Måske fortæller Brian mere om DBU Børneklub.

 

Sponsorer:

Vi har haft svært ved at finde nogen, som vil arbejde med sponsorer. Derfor har der ikke været et decideret sponsorudvalg, som mere systematisk har arbejdet med at få flere sponsorer. Søren og Anders har i foråret lavet forskellige arrangementer i forbindelse med hjemmekampene for vores sponsorer.

Vi har således haft en nedgang i vores indtægter fra sponsorater. Det skyldes nedgang i 2 af vores store sponsorater. Vores ungdomshold har også løbende kunne finde sponsorer til deres tøj, så der ikke skulle bruges af klubbens budget til indkøb af tøj. Bl.a. har 3F givet 50.000 kr.

Det er vigtigt, at der ikke kun satses på tøjsponsorer. Det er nødvendigt, at der kommer betaling fra sponsorerne, som kommer i den store kasse.

Vi har ikke længere en person til at tegne sponsorater, men benytter os af det personlige kendskab, som der en del af. Om det er bæredygtigt må der følges op på.

Der er indkaldt til et møde, hvor bl.a. sponsorudvalg er et af punkterne.

 

Erhvervsklubben:

Pt er de 13 medlemmer af erhvervsklubben. Vi skulle gerne rykke os til 15, når vi slutter året.

Der har ikke været egentlige arrangementer ud af huset for erhvervsklubben. Inden her i september, hvor der var købt billetter til en koncert i Landsbyen.

Der er flere nye aktiviteter i støbeskeen.

 

Aktivitetsudvalget:

Som tradition er, så har vi stillet ca. 20 personer til alle OB´s hjemmekampe på Nature Energy Park. Der er forhandlet en mere lukrativ kontrakt med OB Vi deltager med frivillige ved DBUFyns Fodbold Award. Desværre har der været væsentlig færre deltagere. Det har vi kunnet se på overskuddet. Måske er det desværre sådan, at nyhedens interesse er væk, så vi fremover må regne med færre deltagere, og derfor mindre indtægter

Vi får forhåbentlig et stævne Øens Hold Cup stævne i det tidlige forår i 2024. Vi får ikke et her sent i efteråret. Der blev afholdt et i efteråret 2022.

Vi skal tænke nye tanker og få sat nye skibe i søen med indtægtsgivende arrange-menter.

 

Motion & Velvære:

Nedlukningen i forbindelse med Covid19 i marts 2020 har desværre stadig betydning for antallet af medlemmer. Kort før nedlukningen var der 1200 medlemmer. I februar 2023 var der 950 medlemmer. Der forventes ca. 1000 medlemmer i feb. 2024.

Antallet af medlemmer har også betydet en nedgang i overskuddet. Senest har der være ca. 46.000 kr. til fordeling mellem OHK og OB & IK.

Overskuddets størrelse skyldes bl.a. større personaleomkostninger, som ikke er dækket ind via større indtægter - det er ca. 100.000 kr., og der er brugt 100.000 kr. til udendørs redskaber ved OIC.

Ny souschef og derved ny ledelse har betydet ny energi, som smitter af på instruktører og derved også medlemmerne.

Der er optimisme. Her i oktober er leasingen færdig og der forventes at gå 3-4 år, inden der skal investeres i nyt udstyr. Så der er en forventning om et større overskud i Motion & Velvære næste år. En stor tak til Bettina og hendes stab i Motion & Velvære samt bestyrelsen og frivillige.

Tak til Freddy Larsen, som er OB & IK’s repræsentant i Motion & Velvære.

 

Økonomi:

Jeg har svært ved at sige så meget om regnskabet. Jeg var med omkring udfær-digelsen af budgettet. Det gør man efter bedste evne, ud fra de oplysninger, som vi har på det tidspunkt. Så følger man løbende op på budgettet. Vi kan nu konstatere, at vi kommer ud med et meget stort underskud. Det vil Anders redegøre nærmere for. Jeg vil kun sige, at der ikke har været fulgt op på budgettet, og derefter lavet de nødvendige justeringer eller ændringer. Derfor ser det så slemt ud, som det gør.

Vi skal have et vågent øje på budgettet. Vi kan ikke endnu engang komme ud med et stort underskud. Der er i det nye budget indlagt en forventning til et forbedret indtje-ning ved sponsorer og indtægtsgivende arrangementer. Det skal følges op af aktive handlinger. Jeg håber, at alle i klubben kan se, at det er nødvendigt, at vi får en bedre økonomi i klubben. Vi skal i år se på, hvad er godt for klubben – ikke nødvendigvis mig selv eller mit hold.

 

Frivillig arbejdskraft i klubben:

Jeg har ved flere af mine tidligere beretninger udtrykt en bekymring for antallet af frivillige her i klubben. Jeg er nu endnu mere bekymret for fremtiden med hensyn til at tiltrække frivillige.

Det gælder på stort set alle plan. Vi mangler nye bestyrelsesmedlemmer. Ungdoms-afdelingen mangler trænere. Der er problemer med at få dommere. Vi mangler mennesker, som vil være med til at finde nye indtægtsgivende arrangementer og få dem gennemført.

Vi er omkring 80 frivillig i OB & IK. Vi må bare konstatere, at det ikke er nok. Vi skal være flere frivillige, hvis vi fortsat skal drive klubben, som den ser ud i dag.

Vi har et måske nok lidt usynligt arbejdshold af frivillige under Sigurd Larsen´s ledelse, som sørger for at vores udenoms faciliteter bliver vedligeholdt. Det kan også ses. Bl.a. har vi en af Fyns bedste opvisningsbaner. Disse frivillige er for de flestes vedkommende sidst i 70´erne. Hvor længe kan de blive ved? Det glædede mig i onsdags, hvor vi havde kommunen om for at se vores anlæg. Det ser generelt meget velholdt ud.

 

Vi har brug for dig møde:

Vi afholder et stormøde mandag den 23. oktober kl. 19.00 – her i klubhuset.

Formålet med mødet er at få nogle gode ideer til indtægtsgivende arrangementer – og tilrettelæggelsen af disse og gennemførelsen. Helt generelt skal vi være flere frivillige. Der mangler trænere, bestyrelsesmedlemmer, dommere, hjælpere ved arrangementer – jeg kunne blive ved.

 

Tak til ansatte og frivillige:

Til sidst en tak til alle de frivillige, som hjælper i klubben, og det er rigtig mange, ca. 80. Tusind tak til Lotte,Tommy og Shane. Mange tak til vores mange trænere i såvel senior- som ungdomsafdelingen. Tak til holdlederne. Tak til Rene Vestergaard, som tager sig af vores hjemmeside og klubbens facebook.

Tak til Anders Nielsen for økonomidelen.

Tak til Valther for at holde styr på tropperne ved OB´s hjemmekampe og Fodbold Award. Tak til Valther og Carlo for op kridtning af vores baner.

Tak til vores sponsorer for den økonomiske støtte. Her kan nævnes, at Albani Fonden har gjort det muligt at anskaffe Carlo vores kridtmaskine.

Tak til Bente for at holde styr på kampafvikling og dommere.

Tak til forældre og andre, som yder en lille eller en stor indsats.

Tak til bestyrelserne og udvalgene for jeres indsats, også en tak til medlemmerne i Hovedbestyrelsen for et godt samarbejde, selvom det har været lidt kort. Der er sikkert nogen, som ikke er nævnt også tak til dem.

 

Ungdomsafdelingens beretning v. Brian Simonsen

Vi er primo september 196 medlemmer i ungdommen. Det er ca. det sammen som sidste beretning (182).

Antallet af piger er igen stigende, dette skyldes det sidste års opstartet pigehold U9-11 piger, så der nu er 43 medlemmer som er piger.

Forår sæson 23 var vi tilmeldt følgende rækker. Efterår sæson 23 er vi tilmeldt følgende rækker.

· U15 drenge Liga 3 (Oprykning) · U16 Liga 2

· U14 drenge Liga 4 · U15 liga 4

· U13 Piger C-rækken · U14 liga 3

· U12 drenge Liga 3 (Oprykning) · U13 liga 2

· U12 drenge Liga 5 · U11 liga 6

· U8-U9 både drenge og piger har været til masser af 5 mands stævner.

· U8-U10 været til masser af 5 mands stævner. Og U10 prøver også kræfter med 8 mands som U11/U12

· Boldleg været til masser af 3 mands stævner.

· U6/U7 været til masser af 3 mands stævner.

Så vores ungdomshold klarede sig godt, men det bliver svære og svære at skaffe trænere. Der bliver flere og flere forældre trænere på vores årgange og de gør det fantastisk, men er der en årgang hvor der ikke er en skjult fodboldtræner, er det meget svært at finde en trænere. Det er desværre det samme billede der tegner sig i mange andre klubber, som meget gerne snart må vende. Så hvis nogen hører om en, der godt kunne tænke sig at være træner, så må I endelige sige til, så hjælpe vi dem det sidste stykke.

 

DBU – Børneklub:

I forår 2023, blev vi udnævnt til DBU – Børneklub, som er noget vi har kæmpet for de sidst par år. Så det var fantastik det lykkes. For at bliver Børneklub, er et af kravene af vi skal have en børneudviklingstræner, og her er Morten Bækstrup, blevet udnævnt, fordi han har en fantastisk tilgang til udvikling af de mindre børn, og han lade ingen falde igennem.

 

Afholdte DBU aktiviteter:

· Fodboldskolen blev afholdt i uge 31 (2023) med Casper Lillesø som skoleleder og Frank Mortensen som trænerleder for 12 trænere, alle fra klubben. Vi havde deltagelse af 93 spillere. Det er lidt mindre end sidste år, men det er stadig et flot fremmøde. I samarbejde med Lotte havde vi igen tilbudt en frokost ordning, hvor der var en tilslutning på hele 95% af alle spillerne, som igen i år kørte lige efter planen, takket være Lotte og hendes hjælpere. Sidste år havde Helle og Allan Lindstrøm, været til fodboldskolen med deres skarpe kamera og drone, hvor der blevet lavet nogle fantastiske billeder, som alle der var med fik stor glæde af.

 

Andre aktiviteter: Vi har igennem 2022/23 haft omdelinger af HOME nabobreve og Otterup bladet, som er blevet uddelt af forskellige hold.

Odense stadion har været i gang, hvor vi hver gang har stillet med 6-8 personer, men det har og er meget svært at finde hjælpere til denne aktivitet, så forslag til hvordan vi får hjælpere til stadion modtages meget gerne.

Der skal lyde en stor tak igen i år til de forældre og trænere der har været supergode til at skaffe sponsorer til kamptøj og træningsdragter. Det er af meget stor betydning for klub og spillere, så tak for det.

Ungdomsudvalget: I det forgangne år har ungdomsudvalget bestået af, Jesper Nielsen, René Vestergård og Morten Bækstrup, samt undertegnede, som ungdomsformand, Og her efter sommerferien består udvalget af følgende personer, med tilknyttede hovedopgaver

· Brian Simonsen som Ungdomsformand.

· René Vestergaard, hjemmeside og facebook.

· Morten Bækstrup som konsulent rolle for de mindste årgange.

· Brian Simonsen som konsulent rolle for de største årgange.

· Jeanette Bækstrup, som frivillighedskoordinator

Dette er de overordnede roller, men der er mange flere opgaver som skal løses i ungdom, så derfor har vi fået tilkoblet René Leth og Casper Lillesø

 

Afslutning: Vi skal fortsat fastholde de spillere vi har og gøre det bedste for at udvikle spillerne. Vi skal opfordre vores trænere at deltage på kurser, for at styrke dem i deres træner gerning og det styrker vores klub. Det gør, at vi forhåbentlig står stærkt, når spillere vælger klub. Jeg syntes vi skal være stolte at af vi i ungdommen på alle årgange har trænere, som har deltaget i DBU kurser.

Tak til trænere, dommere, forældre for den indsats I har ydet.

Tak til hovedbestyrelsen for samarbejdet.

Tak til Ungdomsudvalget for samarbejdet.

Tak til dem der gør en kæmpe indsat for at klubben er som den er, der bliver ydet en kæmpe indsat, og det er altid med et godt humør.

 

Ingen spørgsmål til beretningen, derfor godkendt.

 

Seniorafdelingens beretning v. Frank Mortensen

Beretning senior 23 og til dato.

Året startede ud med en træningslejr til Skærbækcenteret for hele senior afdeling, spillerne havde betalt halvdelen og klubben resten. Turen blev en hyggelig social tur på kryds og tværs af holdene. Der blev spillet en indendørs turnering, og en trænings kamp. Noget som styrkede holdene.

I Marts startede 1. holdet på deres kampe og muligheden for at overleve i Danmarksserien, hvilket var en svær mission, da de allerede var langt fra opryknings stregen. Det lykkes hellere ikke, og det

betød at holdet skulle spille i fynsserie bold efter sommerferien. 1. holdets træner, Kim Dron-gesen valgt at stoppe i klubben efter sæsonen, da han skulle prøve noget andet. Stor tak til Kim. Det samme gjorde, den ene af assistenttrænerne: Michael Overgård.

Dette resulterede i at vi stod uden træner. Men heldigvis havde vi været i dialog med Anders Nielsen, som hurtigt trådte til som ny cheftræner for hold 1. Benjamin Nielsen fortsatte som assistenttræner. Ny assistenttræner blev Søren Eriksen, og Henning Rendboe trådte til som holdleder. Alle på en aftale frem til sommeren 25.

Fynserien har til dato haft en udmærket start, og holdet er med i toppen. Samtidig er der blevet en ændret træningsindsats. Nu er der mange til træning hver gang, og der trænes 3 gange om ugen. Der er kommet et par nye spiller og nogle spillere fra 2. hold er kommet med i truppen. Det har virkelig styrket holdet.

Hold 2 fik skiftet trænere i vinterpausen. Da holdet ønskede en ny træner. Nicolai og Andreas blev rykket op som 2. holds trænere. Holdet skulle spille om at blive i serie 2, men det lykkes desværre ikke og holdet måtte ned i serie 3.

De er kommet godt fra start i serie 3, hvor holdet pt. ligger med i toppen, så de forhåbentlig skal spille opryknings spil efter julepausen.

3 holdet fik også nye træner op til denne sæson. Kristian Laurits Petersen overtog efter Nicolai og Andreas. Hold 3 endte også med at rykke ned i serie 4, men pt er de også godt med i toppen.

Kristian har fået man af de unge til at komme tilbage efter de var stoppet som u 17 - godt gået Kristian.

Damerne spillede fynserien fodbold efter vinterpausen. Efter de ellers var rykket op i kvindeserie vest. Men efter nogle meget svære træningskampe blev det beslutte på holdet, at de ikke ville rykke op. Forårssæson blev Jesper Nielsen og Thomas Rasmussen sidste sæson, da de begge havde brug for pause. Stor tak for den kæmpe indsats de har gjort for kvindefodbolden de sidste mange år i klubben. Det nye trænerteam er Ulrich Rødekilde og Orville Peter Broughall (Barney).

Ulrich og Barney, er 2 meget dygtige træner som pigerne får stor glæde af. Damer er kommet godt fra land og ligger godt til i Fynsserien.

Oldboys måtte vi desværre lukke, da de havde svært ved at være nok spillere. Det gjorde det nok heller ikke bedre, da de kom i kreds 1 med Ob, Næsby Osv. De vil forsøge at starte 8 mands op efter julepausen.

Superveteraner har klart sig godt. Holdet styres stadig af Thomas Hansen

Guld holdet spiller hver torsdag

Seniorafdelingen mangler en ny seniorformand, da Frank Mortensen har valgt at stoppe med øjeblikkelig virkning, på grund af helbredsmæssige årsager. Thomas Hansen er ny seniorformand til der findes en langsigtet løsning.

Jeg har nydt at være en del af senior, og vil stadig være en del af klubben.

Held og lykke med sæson.

Frank Mortensen

Ingen spørgsmål til beretningen, derfor godkendt.

 

Foretaget valg til ungdomsbestyrelsen:

Brian Simonsen

Rene Vestergaard

Morten Bækstrup

Jeantte Bækstrup

René Leth

Casper Lillesø

 

Foretaget valg til seniorbestyrelsen:

Thomas Hansen

Freya Rødekilde

Mikkel Nielsen

KP

 

3. Hovedkassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse – v. Anders Nielsen

Kontingenter – mange ikke aktive medlemmer er blevet opkrævet kontingent i flere år, selvom de ikke har være aktive – derfor en drastisk nedskrivning.

Rejseudgifterne til DS holdet er nu på 0 grundet placeringen i fynsserien.

 

Kiosken:

Vanvittige stigninger i indkøbspriserne.

Derfor den nødvendige stigning på drikkevarer.

Godt arbejde i kiosken -> derfor også højere salgsprovision til Lotte.

 

Balance:

Lån i motion og velvære på 200.000 grundet klubben dårlige økonomi sidste år.

Oprydning i kontingenter – nedskrevet kraftigt.

Alle tilgodehavender fra sponsorer er indkrævet.

Problemer med Intersport aftalen, men nu er kontoen åbnet igen.

Egenkapital på 702.787

Kontingent er hævet med 100 kr. pr. sæson pr. spiller

”Vi har brug for dig” møde d. 23/10 kl 19 i klubhuset

 

Spørgsmål:

Hvad er årsagen til man budgetterer med over 100.000 mere i lønninger i næste budget?

Svar:

Manglende trænere i ungdommen afdelingen

25.000 budgetteret til en målmands træner

 

Spørgsmål:

Er det pengene værd at vi står for dommere osv?

Svar:

Ja, det er pengene værd, da alt andet ikke er fair.

 

Udnyt flere seniorspillere – brug dem som dommere fx

Tag fat i dem på banen, i omklædningsrummet eller til fællesspisning.

Perfekt sidejob – fx studiejob

 

Input:

 

Mange nedladende kommentarer, kan måske afholde folk fra at melde sig.

”Silent” weekend på lørdag – nyt tiltag som skal få trænere og forældre til at droppe deres nedladende råb/kommentarer

 

Minimum 14 år for at være dommer.

Minimum 16 for at være 11 mands dommer.

 

Frivillig møde

Få det ud på de forskellige facebooksider!

 

Vil man kunne lave ”øens hold” selv – fx Otterup Cup ?

 

Dette kan blive drøftes på mødet som forslag til en indtægtsgivende aktivitet.

 

Regnskabet er godkendt.

 

4. Indkomne forslag

Ingen forslag er kommet.

 

5. Valg i henhold til paragraf 6

 

Valg af formand for 2 år: Bent Hjortebjerg– modtager genvalg for 1 år

Bent Hjortebjerg valgt for 1 år

 

Valg af kasserer for 2 år: Anders Nielsen – modtager genvalg for 1 år

Anders Nielsen genvalgt for 1 år

 

Valg til suppleant til bestyrelsen for 2 år: Søren Eriksen

Søren Eriksen genvalgt

 

Valg af revisor: 2 år: Leif Lind Madsen – modtager genvalg

Leif Madsen genvalgt

 

Valg af revisorsuppleant for 1 år: Derek Finnegan 

Derek Finnegan genvalgt

 

6. Eventuelt

 

Pokaler:

 

Christian Nielsens mindepokal – Brian Simonsen

Chr. Nielsens mindepokal, som er klubbens ældste og fornemste pokal, gives til en person, som har ydet en ekstraordinær indsats for klubben.

Brian ”Excelark” Simonsen – Alt han laver, bliver sat i et Excel ark, så der er styr på det.

(Noget som trænere og bestyrelsesmedlemmer driller ham lidt med)

- Brian har været en nøgleperson I, at klubben ikke er kørt helt af sporet i det seneste år. Han har hjulpet med at få styr på rigtig mange ting bl.a. alle holdkonti, sponsor/indkøbs-aftaler, fundet nøglepersoner til hjælp på diverse poster og hjælper endda selv med opgaver på de enkelte hold, når der mangler.

- Han er god til at tage fat i roden af udfordringerne og håndterer det respektfuldt. Han sikrer sig generelt at beslutningerne er meningsfulde for både klub, spillere og trænere, som kan være en svær øvelse.

- Den forgangne sæson var han træner på både U14 og U15 inkl. en del af planlægningen af en Holland-tur for disse. Trænerkonsulent i ungdommen, ungdomsformand og materialemand. Sikkert flere roller, som man ikke ser i hverdagen.

- Spilleren/holdet

- Som træner er Brians styrke at tænke på både den enkelte spillers udvikling, men også på hvordan holdet fungerer som helhed. Han sætter gode øvelser op, som giver mening ift. niveauet og udvikling af holdet.

- Brian er god til at tale med spillerne og give dem gode råd til udvikling og trivsel, både til træning og i kampene.

- Brian har været den blå tråd! I O& Ik´s ungdomsafdeling

 

Frivilligheds pokalen - Kurt Lundgren

Denne pokal gives til en person, som har ydet en stor frivillig indsats for OB & IK

Denne pokal går i år til Kurt Lundgren. Kurt har arbejdet som frivillig i OB & IK i en lang årrække. Det går så langt tilbage, at vi ikke helt kan sætte årstal på længden som frivillig. Det bedste bud er fra 1990´erne. Dengang havde OB & IK et stort tæt, som vi lejede ud og satte op ved byfester og andre arrangementer. Her var du en af det ”berømte telthold.” Du har holdt ved lige siden. Du deltage også i de musikarrangementer, som OB & Ik var en del af, Rock Show. Nu er du aktiv som frivillig i forbindelse med OB´s hjemmekampe.

Vi siger dig mange tak for din frivillig indsats, og du får årets frivillighedspokal.

Vin til Anders Nielsen for at få styr på vores økonomi.

Vin til Per som tak for myndig ledelse af General forsamlingen.

Hvorfor behandler generalforsamlingen ikke budgettet? Ønske om at generalforsamlingen lægges inden budgetlægning, så folk kan komme med deres input inden budgettet bliver godkendt?

Det er bestyrelsen som fastlægger klubbens budget. Og sådan er vedtægterne.

Mandagsholdet er velkommen til at deltage i et bestyrelsesmøde for at komme med deres input og nogle reelle tal på, hvad de tænker de får af udgifter.

 

Tak fordi i kom!

 

Luk