Menu

OB&IK's vedtægter

§1. NAVN

Klubbens navn er Otterup Bold- og Idrætsklub (OB&IK).
OB&IK er stiftet den 2. august 1913.
Klubbens hjemsted er i Otterup By, i Nordfyns Kommune.

§2. FORMÅL
Klubbens formål er at samle egnens befolkning til udøvelse af sport.

§3. OPTAGELSE, KONTINGENT OG UDMELDELSE
Enhver der vil virke loyalt for opfyldelse af klubbens formålsparagraf, kan optages som medlem.
Medlemskabet giver alle myndige medlemmer forhandlings- og stemmeret på klubbens generalforsamlinger.
For medlemskabet betales et særskilt foreningskontingent, der fastsættes af hovedbestyrelsen.
Medlemskabet giver myndige medlemmer forhandlings- og stemmeret på de respektive afdelingers generalforsamling.
For medlemskabet betales et aktivitetskontingent, der efter indstilling fra udvalgene fastsættes af hovedbestyrelsen.

Kontingentet, der forfalder forud, opkræves af klubbens forretningsudvalg i én eller flere rater.

Udmeldelse kan ikke foretages i tiden fra en generalforsamling, hvor der er stillet forslag om klubbens opløsning og indtil et sådant forslag er endeligt nedstemt eller opløsning er endeligt gennemført.

Hovedbestyrelsen er bemyndiget til at dispensere herfra i særlige tilfælde.

§4. LEDELSE
KLUBBENS LEDELSE VARETAGES AF:
A) Generalforsamlingen
B) Hovedbestyrelsen
C) Stående udvalg
D) Hovedformand og kasserer er tegningsberettigede for klubben.


STÅENDE UDVALG:
A) Ungdomsfodboldudvalg
B) Seniorfodboldudvalg
C) Otterup Motionscenter
D) Aktivitetsudvalg
E) Forretningsudvalg
F) PR-udvalg

§5. GENERALFORSAMLINGEN
Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes en gang årligt i september måned.

Samtlige medlemmer - aktive og passive - der har betalt kontingent forinden generalforsamlingen og er fyldt 18 år har tale- og stemmeret på generalforsamlingen. Forældre eller værge til et gyldigt medlem under 18 år har møde- og taleret.

Til ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 1/3 af medlemmerne indsender skriftlig begæring med angivelse af forhandlingsemnet til formanden, og ellers så ofte hovedbestyrelsen finder det fornødent.

Indvarsling til generalforsamling skal ske senest 14 dage før afholdelse ved avertering i en lokal avis eller
på klubbens hjemmeside og klubbens sociale medier.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Ved ordinær generalforsamling er dagsordenen følgende:
1. Valg af dirigent
2. Hovedformand og formænd for udvalgene aflægger beretning, herunder om foretagne nyvalg.
3. Hovedkassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Indkomne forslag
5. Valg i henhold til paragraf 6.
6. Eventuelt

En lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal, og simpel stemme-flerhed er det afgørende i klubbens vedtagelser, dog kræves ved ændring i foreningens vedtægter 2/3 majoritet.

Om opløsning henvises til paragraf 17.

§6. HOVEDBESTYRELSE
Hovedbestyrelsen består af 7-9 medlemmer, formand, næstformand, kasserer og sekretær, som vælges af generalforsamlingen, samt formænd for de stående udvalg.

Formand og sekretær afgår i ulige år.

Næstformand, kasserer afgår i lige år.

Udvalgsformænd indtræder jf. paragraf 8 for 2 år ad gangen.

Til bestyrelsen vælges 2 suppleanter for 2 år ad gangen og de afgår skiftevis.

Til at revidere foreningens regnskab vælges 2 revisorer for 2 år ad gangen, og de afgår skiftevis.

Der vælges tillige en revisorsuppleant for 1 år.

Bestyrelsen træder sammen på indvarsling af formanden, eller når 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

Ved afstemninger i bestyrelsen er i tilfælde af stemmelighed formandens stemme afgørende.

Formanden skal til enhver tid underrettes om tidspunkter for udvalgenes møder, ligesom han har ret til at overvære disse og deltage i forhandlingerne.

§7. REGNSKAB
Klubbens regnskabsperiode er fra den 01/07 - 30/06.

Regnskabet føres af hovedkasserer og kasserer for de stående udvalg, som hver for sig står for den daglige administrative drift, herunder samtlige ind- og udbetalinger.

Hovedkassereren fremlægger til hver ordinær generalforsamling et samlet afsluttet regnskab for det forløbne år.

Regnskabet skal give et klart billede af klubbens drift og status.

Regnskabet skal mindst 2 uger før generalforsamlingen være afleveret til revisorerne og skal påtegnes af disse, med eller uden forbehold.

Revisorerne har ret til uanmeldt at efterse regnskabet.

§8. UDVALGENES UDTAGELSE
De respektive stående udvalg:

Ungdomsfodboldudvalg og Seniorfodboldudvalg, der skal bestå af mindst 3 medlemmer. Udvalgene fungerer fra generalforsamling til generalforsamling. Medlemmer til udvalgene findes blandt nedenstående personkreds. Udvalgene udpeger selv medlemmer og interesserede er meget velkomne til at melde sig på banen.

Ungdomsudvalg:
- Afdelingens aktive trænere / ledere, samt forældre eller værge til et gyldigt medlem.

Seniorudvalg:
Afdelingens aktive og passive voksne medlemmer.

Aktivitetsudvalg, Motion & Velvære, Forretningsudvalg, Sponsorudvalg og Stadionudvalg udpeges, blandt klubbens voksne medlemmer, trænere / ledere, af hovedbestyrelsen. Formændene for ungdomsudvalget, seniorudvalget og sponsorudvalget indtræder i bestyrelsen.

§9. OTTERUP MOTIONSCENTER – Motion & Velvære
Udvalget skal varetage klubbens aktiviteter i Motion & Velvære. Udvalget skal minimum bestå af én person, som er ansvarlig for klubben i forhold til centrets drift.
En person er repræsenteret i hovedbestyrelsen.

§10. FORRETNINGSUDVALGET
Denne paragraf udgår.

§11. PR-UDVALG
Udvalget skal varetage klubbens sponsor- og PR-arbejde.

Udvalget skal minimum bestå af én person.

En person kan på opfordring deltage på hovedbestyrelsens møder.

§12. UDVALGENES KOMPETENCE
Udvalgene skal varetage det arbejde, som naturligt falder inden for deres arbejdsområde, herunder påse at aktiviteter gennemføres på reglementeret og forsvarlig vis.


§13. UDELUKKELSE
Generalforsamlingen kan ekskludere medlemmer, hvis adfærd giver anledning dertil. Bestyrelsen har samme ret, dog kan vedkommende medlem indklage sagen for generalforsamlingen, der endeligt afgør sagen.


§14. KLAGER
Føler et medlem sig forurettet, kan klage indgives for hovedbestyrelsen og eventuelt for generalforsamlingen.

§15. MIDLER
Klubbens midler må kun anvendes til gennemførelse af sportslige aktiviteter eller til aktiviteter, der har til formål at gavne klubben økonomisk og socialt samt de hertil medgående omkostninger og til løbende administration.

Der må således ikke ydes gaver eller opmærksomheder til enkelte medlemmer eller andre, udover i ekstraordinære tilfælde, som forud skal godkendes af hovedbestyrelsen.

Ledelsen må ikke gældsætte klubben udover, hvad der er nødvendig kredit i forbindelse med afvikling af sportslige samt sociale aktiviteter.

§16. ÆRESMEDLEMMER
Personer, der har gjort et særligt fortjenstfuldt arbejde for klubben, kan efter hovedbestyrelsens indstilling udnævnes til æresmedlemmer.

§17. OPLØSNING
Beslutning om klubbens opløsning, kan kun tages på en generalforsamling, hvor der er mødt mindst 4/5 af klubbens medlemmer, og mindst 4/5 af disse stemmer herfor.

Såfremt en generalforsamling ikke er beslutningsdygtig i dette spørgsmål, udsættes behandlingen af forslaget til en senere generalforsamling, der med mindst 8 dages varsel omgående indkaldes ved skriftlig henvendelse til samtlige medlemmer.

En således indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset fremmødte medlemmers antal. Til forslagets vedtagelse kræves alene simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte medlemmer, der i denne situation alle har stemmeret.

Ved beslutning om klubbens opløsning, afgår den siddende bestyrelse, og generalforsamlingen foretager nyvalg til samtlige de i den afgående bestyrelses afsatte poster.

Der foretages samtidig nyvalg af 2 revisorer, hvoraf mindst én skal være regnskabskyndig.

Den således nyvalgte bestyrelse forestår afvikling af klubbens aktiviteter samt realisation af klubbens aktiver i overensstemmelse med generalforsamlingens anvisninger.

I tilfælde af kassemanko skal bestyrelsen opkræve ekstra kontingent til dækning heraf.

Bestyrelsen udarbejder regnskab for tiden, siden seneste godkendte regnskab og forelægger det for revisorerne til gennemgang og påtegning.

Når revisionen er afsluttet, indkalder bestyrelsen til opløsende generalforsamling på den for ordinære generalforsamlinger foreskrevne måde og med sædvanlig dagsorden dog undtaget punkt 5.

På generalforsamlingen skal hovedformandens og udvalgsformændenes beretninger indeholde redegørelse for den stedfundne afvikling.

Eventuelle overskydende midler tilfalder Kommunen til fordeling i ungdomsarbejdet i kommunen.

**********
Således vedtaget på generalforsamlingen den 25. september 2014:
- Ændringer i § 5, 8 og 9

Således vedtaget på generalforsamlingen den 25. november 1999:
- Plus tillæg vedtaget på generalforsamlingen den 22. november 2001.
a) Tillægget omfatter ad. 4, pkt. D og ad. 17, sidste afsnit.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 30. november 2006:
- Ændring af kommunenavn under § 1.
- Ændring af afholdelse af generalforsamling under § 5 - Fra oktober kvartal til januar måned.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 31. januar 2008:
- Ændring af afholdelse af generalforsamling under § 5 - Fra januar til september måned.
- Omformulering vedr. avertering i avis.
- Ændring af regnskabsperiode fra 01.11-31.10 til 01.07- 30.06

Således vedtaget på generalforsamlingen den 17. september 2015:
- Ændring af udvalgenes udtagelse under § 8

Således vedtaget på generalforsamlingen den 29. september 2016:
- Præcisering af aktive og passive medlemmers tale og stemmeret i § 5
- Tilføjelse under ungdoms- og seniorudvalg § 8 pga. ændringen i § 5

Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 2017:
- Tilføjelse af næstformand § 6
- Fjernelse af § 10, grundet der på nuværende tidspunkt ikke er kasserer for ungdoms- og seniorafdeling.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 29. september 2022:
- § 7 Ændring af regnskabsperiode fra den 01/07 - 30/06 til 01/01 – 31/12
- § 5 Dato for generalforsamlingen ændres: Fra september til marts
- § 3 Ændres fra: ”For medlemskabet betales et særskilt foreningskontingent, der fastsættes af hovedbestyrelsen / generalforsamlingen.” Til: ”For medlemskabet betales et særskilt foreningskontingent, der fastsættes af hovedbestyrelsen.”

Således vedtaget på generalforsamlingen den 22. maj 2023:
- § 7 Ændring af regnskabsperiode fra den 01/01 – 31/12 til 01/07 - 30/06.
- § 5 Dato for generalforsamlingen ændres: Fra marts til september.

 

Luk